Bản mô tả công việc Giám đốc chức năng cấp cao

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc nhóm Giám đốc chức năng cấp cao. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc nhân sự cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Marketing cấp cao
 
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc nhóm Giám đốc chức năng cấp cao. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc nhân sự cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Công nghệ thông tin cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc Marketing cấp cao