Bản mô tả công việc Hành chính

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Hành chính. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Hành chính tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Văn thư
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Nhập liệu
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Lễ tân

 
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Hành chính. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Hành chính tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Văn thư
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Nhập liệu
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Lễ tân