Bản mô tả công việc Kiến trúc - Xây dựng

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Kiến trúc - Xây dựng. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Thiết kế kiến trúc
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Thiết kế nội thất
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Dịch vụ hỗ trợ
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Kiến trúc - Xây dựng. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kiến trúc - Xây dựng tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Thiết kế kiến trúc
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Thiết kế nội thất
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Dịch vụ hỗ trợ