Bản mô tả công việc Quản lý- Điều hành

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành nghề Quản lý- Điều hành. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc chức năng cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Tổng giám đốc
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng văn phòng đại diện
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc chi nhánh
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành nghề Quản lý- Điều hành. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc chức năng cấp cao
- Bản mô tả công việc cho vị trí Tổng giám đốc
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng văn phòng đại diện
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc chi nhánh