Bản mô tả công việc Nhân sự

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Nhân sự. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Nhân sự tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tiền lương, đãi ngộ
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề An toàn- vệ sinh lao động
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Quan hệ lao động
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tổ chức nhân sự
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Đào tạo- phát triển
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Quản lý thông tin nhân sự 
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Nhân sự. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Nhân sự tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tiền lương, đãi ngộ
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề An toàn- vệ sinh lao động
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Quan hệ lao động
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Tổ chức nhân sự
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Đào tạo- phát triển
- Bản mô tả công việc cho nhóm nghề Quản lý thông tin nhân sự 

Tài liệu hot