Bản mô tả công việc phòng Đào tạo và phát triển

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Đào tạo và phát triển. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Chuyên gia đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (mới làm việc)
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Đào tạo và phát triển. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Chuyên gia đào tạo và phát triển
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên đào tạo (mới làm việc)