Bản mô tả công việc phòng Quan hệ lao động

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Quan hệ lao động. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng quan hệ lao động
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên quan hệ lao động (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên quan hệ lao động (kinh nghiệm)

 
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Quan hệ lao động. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng quan hệ lao động
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên quan hệ lao động (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên quan hệ lao động (kinh nghiệm)