Bản mô tả công việc phòng Thiết kế

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Thiết kế. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng thiết kế
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát thiết kế
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (mới làm việc)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên hỗ trợ thiết kế (quen việc)
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Thiết kế. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng thiết kế
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát thiết kế
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Kỹ sư thiết kế (mới làm việc)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên hỗ trợ thiết kế (quen việc)