Bản mô tả công việc phòng Tuyển dụng

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Tuyển dụng. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên tuyển dụng (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên tuyển dụng (kinh nghiệm)
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của các vị trí thuộc phòng Tuyển dụng. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám đốc tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng phòng tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát tuyển dụng
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên tuyển dụng (thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Nhân viên tuyển dụng (kinh nghiệm)