Bản mô tả công việc Tài chính- Kế toán

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tài chính - Kế toán. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán thuế
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán thu chi
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý hóa đơn
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán công nợ
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán giá thánh
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán kho NVL
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán tài sản cố định
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán ngân hàng
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tài chính - Kế toán. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán thuế
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán thu chi
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý hóa đơn
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán công nợ
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán giá thánh
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán kho NVL
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán tài sản cố định
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Kế toán ngân hàng