Bản mô tả công việc Tiếp thị - Bán hàng - Truyền thông

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tiếp thị - Bán hàng - Truyền thông. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Marketing tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quảng cáo và khuyến mại
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý sản phẩm
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Tổ chức sự kiện
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý thương hiệu
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tiếp thị - Bán hàng - Truyền thông. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Marketing tổng hợp
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quảng cáo và khuyến mại
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý sản phẩm
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Tổ chức sự kiện
- Bản mô tả công việc cho nhóm ngành Quản lý thương hiệu