Bản mô tả công việc Tư vấn- Hỗ trợ kinh doanh

Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tư vấn- Hỗ trợ kinh doanh. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng ban trợ lý- thư ký
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát trợ lý- thư ký
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( quen việc)
Bản mô tả công việc là một tài liệu mô tả các công việc, nhiệm vụ, trách nhiệm mà một người khi đảm nhiệm vị trí công việc đó phải thực hiện và hoàn thành một cách tốt nhất. Macconsult thân tặng các bạn bản mô tả công việc đầy đủ của khối ngành Tư vấn- Hỗ trợ kinh doanh. Bộ tài liệu bao gồm các bản mô tả được xây dựng chi tiết với từng vị trí cụ thể, gồm:
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trưởng ban trợ lý- thư ký
- Bản mô tả công việc cho vị trí Giám sát trợ lý- thư ký
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( thành thạo)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( kinh nghiệm)
- Bản mô tả công việc cho vị trí Trợ lý ( quen việc)