Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xây dựng quy định đánh giá dựa trên các chỉ tiêu công việc chính yếu (KPIs – Key Performance Indicators) theo nguyên tắc SMART và ứng dụng vào phương pháp Thẻ điểm cân bằng (BSC). Qua tiếp nhận các ý kiến vướng mắc trong quá trình triển khai đánh giá từ các doanh nghiệp, chúng tôi chia sẻ một số lỗi thường gặp như sau:

xem chi tiết

Posted on

Chưa có bình luận

Tất cả các dự án xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý doanh nghiệp hoặc ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự đều bắt đầu bằng việc rà soát lại cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn, đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch và hiệu lực. Và nếu doanh nghiệp của bạn đang muốn rà soát, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức nhằm tăng cường hiệu lực và hiệu quả, phần mềm nhân sự HrmCloud chắc chắn là công cụ thực thi tốt nhất của nhà lãnh đạo và người làm tổ chức nhân sự.

xem chi tiết

Posted on

Chưa có bình luận