​Xây dựng định mức, định biên lao động.

Năng suất lao động của một doanh nghiệp trước hết phụ thuộc vào mức độ hiệu quả sử dụng lao động kết hợp với các yếu tố sản xuất khác, như máy móc và công nghệ, và lượng máy móc và công nghệ mà một người lao động của doanh nghiệp đó được sử dụng.
Năng suất lao động là một thông số quan trọng làm cơ sở để xác định mức lương. Thực tế cho thấy những quốc gia có năng suất lao động cao thường có mức lương cao hơn.
“Nâng cao năng suất lao động”, “cải thiện thu nhập cho người lao động” luôn là mục tiêu mà bất kỳ nhà quản lý và người lao động đều hướng tới. Để đạt được điều này thì việc xây dựng định mức, định biên lao động khoa học, hợp lý là nhiệm vụ quan trọng.
Mục tiêu:  
  • Tuân thủ đúng quy định của pháp luật về định mức lao động.
  • Làm cơ sở xây dựng đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch.
  • Làm căn cứ lập kế hoạch sử dụng lao động và định biên nhân sự.
  • Xác định và quản lý chi phí lao động, giá thành sản phẩm/dịch vụ.
  • Cải tiến và hợp lý hoá quy trình sản xuất, tiêu chuẩn kĩ thuật và năng suất.
Nội dung dịch vụ: 
  • Nghiên cứu về tổ chức quản lý của doanh nghiệp:
Tổng hợp thông tin, nghiên cứu về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị; Nghiên cứu quy trình sản xuất và môi trường, điều kiện làm việc.
  • Thực hiện khảo sát và phân tích hao phí thời gian lao động ở các bước công việc, các công đoạn.
Phương pháp thực hiện: Phân tích khảo sát bấm giờ/chụp ảnh; Thống kê kinh nghiệm; Phân tích tài liệu quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật; Lấy ý kiến chuyên gia.
  • Tính toán, xây dựng định mức, định biên lao động và ban hành áp dụng
Xây dựng định mức lao động cho từng nguyên công và định mức lao động tổng hợp. Nghiên cứu và định biên nhân sự hợp lý cho lao động chuyên môn, quản lý.
Kiểm tra, đối chiếu, trình bày và đề xuất áp dụng hệ thống định mức lao động.
Định mức lao động có căn cứ khoa học là cơ sở để lập kế hoạch nhân sự, cải tiến tổ chức sản xuất, nâng cao năng suất và trả lương hiệu quả. Hãy liên hệ Macconsult để được Tư vấn và hỗ trợ để xây dựng định mức lao động, định biên lao động hiệu quả.