Hoạch định chiến lược – Khái niệm và cách tiếp cận

Không chiến lược nào có thể đưa bạn đến nơi mà chính bạn không biêt. Tầm nhìn, sứ mệnh là đích đến, bạn đến đó như thế nào phụ thuộc vào cách bạn lãnh đạo

xem chi tiết