Đánh giá công việc – Căn cứ thiết lập thang, bảng lương

Hiện nay, ở nhiều doanh nghiệp chuyển đổi, thang, bảng lương chưa được xây dựng dựa trên đánh giá giá trị công việc theo đúng thực tế của đơn vị. Như một sự thuận tiện, nhiều doanh nghiệp áp dụng nguyên hoặc sửa đổi theo hệ thống thang, bảng lương theo Nghị định 205, mặc dù không bị bắt buộc.

xem chi tiết

Posted on

Chưa có bình luận