Các lỗi thường gặp trong đánh giá thành tích nhân viên

Quản lý là một quá trình từ việc thiết lập mục tiêu – tổ chức – giám sát – đánh giá và điều chỉnh. Theo đó, đánh giá kết quả hoàn thành công việc (thành tích) của nhân viên là việc cơ bản và then chốt trong quản lý. Đánh giá đúng và chính xác kết quả công việc của nhân viên vừa là trách nhiệm của người quản lý, đồng thời cũng là nguyện vọng của nhân viên.

xem chi tiết

Posted on

Chưa có bình luận