Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống quản lý

Nhân viên nắm rõ vai trò, công việc và hành vi tiêu chuẩn, cùng Công ty đạt được những mục tiêu chiến lược. Đồng thời có những ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng trong thành công chung của Doanh nghiệp.
 

Cách nhanh nhất để phá hủy một tổ chức là làm cho cơ chế phối hợp và dòng thông tin trong Doanh nghiệp đó hỗn loạn.


Bạn sẽ đạt được gì

 

 • Cơ cấu tổ chức tinh gọn, có sự hiệu lực và hiệu quả.
 • Cơ cấu chức danh và định biên nhân sự hợp lý, phù hợp với sự phát triển thực tế và sự phát triển của Doanh nghiệp.
 • Từng khâu, từng công đoạn trong quá trình tạo ra sản phẩm, dịch vụ đều được chuẩn hóa, quy trình hóa để đảm bảo đúng như cam kết về chất lượng, giá thành đề ra
 • Phát hiện những nguyên nhân một cách kịp thời và cải tiến không ngừng
 • Tạo ra nề nếp, môi trường làm việc chuyên nghiệp để thu hút và “giữ chân” người tài.
 • Phát huy được năng lực quản lý, lãnh đạo.
 • Tạo dựng được nền tảng để tự động hóa quản lý trong thời đại 4.0


Chúng tôi sẽ làm như thế nào

 
Thực hiện rà soát chiến lược, tầm nhìn và mô hình kinh doanh để từ đó xác định được cơ cấu tổ chức phù hợp. Sau đó tiến hành xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho từng phòng ban, phân cấp, phân quyền quản lý rõ ràng, mối quan hệ giữa các cấp. Xác định các mục tiêu chất lượng chính yếu về sản phẩm, dịch vụ.
Phân tích từng khâu trong kinh doanh để xây dựng các quy trình, nghiệp vụ từ khâu đầu vào, quy trình xử lý để tạo ra sản phẩm, quy trình bán hàng, phục vụ khách hàng.
Tổ chức các buổi hội thảo, đào tạo, theo sát quá trình vận hành trong doanh nghiệp để mọi công tác được đi vào nề nếp, hiệu quả. Đi từ những thay đổi về nhận thức đến những thay đổi về thói quen, thực hiện mọi việc theo quy tắc, quy trình và từ đó kết quả cũng được thay đổi.


Ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự

Phần mềm quản lý nhân sự HrmCloud với những công cụ điện toán đám mây sẽ giúp cho các Doanh nghiệp trong việc thiết kế, thiết lập cơ cấu tổ chức cũng như là phân cấp phân quyền trực tuyến, theo quy trình tự động trong việc phê duyệt các vấn đề liên quan đến con người:

 • Thiết kế cơ cấu tổ chức, làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban.
 • Làm rõ cây quản lý trực tuyến tránh trường hợp 1 nhân viên 2 sếp.
 • Xây dựng các quy trình phê duyệt nhân sự một cách tự động.
 • Là một nơi trực tuyến để tuyên truyền, cập nhật các quy trình, quy chế trong toàn công ty, mọi người có thể tham gia giao lưu, tặng thưởng lẫn nhau tăng sự kết nối và đoàn kết trong Doanh nghiệp.