Xây dựng hệ thống tiền lương, đãi ngộ

Soạn thảo quy chế tiền lương, quy trình tính lương, thưởng. Sau đó đưa vào xếp tính thử lương, phân tích về mặt hiệu quả trên cơ sở ngân sách Doanh nghiệp. Phổ biến, hướng dẫn và đào tạo cho cán bộ nhân sự và người lao động về cơ chế tiền lương, thưởng, đãi ngộ. Tham mưu, hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc ban hành và áp dụng chính sách mới.

Hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ có tính cạnh tranh cao, công bằng, minh bạch giúp Doanh nghiệp dễ dàng thu hút, lưu giữ và phát triển nhân tài, tạo sự gắn bó với nhân viên và gia tăng năng suất lao động
 

Không sợ ít, không sợ nhiều, chỉ sợ không công bằng.


Bạn sẽ đạt được gì

Một hệ thống lương, thưởng, đãi ngộ đảm bảo đủ 3 yếu tố: cạnh tranh, công bằng, minh bạch.

 • Hệ thống tiền lương, đãi ngộ có tính công bằng, cạnh tranh với thị trường.
 • Phản ánh đúng giá trị công việc và công bằng trong nội bộ Doanh nghiệp.
 • Đơn giản, dễ hiểu, đồng bộ với các công cụ quản lý khác.
 • Khuyến khích nhân viên và gắn liền với kết quả thực hiện công việc.
 • Đảm bảo tính minh bạch, có hệ thống


Chúng tôi sẽ làm như thế nào

 
Chúng tôi sẽ thực hiện rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, phân công công việc từng chức danh trong Công ty. Chuẩn hóa chức danh và miêu tả công việc từng vị trí.
Để thiết kế thang lương hiệu quả, phù hợp với ngân sách Doanh nghiệp, chúng tôi đi từ việc đánh giá giá trị công việc, phân nhóm chức danh và thiết kế khung lương trên cơ sở tham chiếu mức lương thị trường để đảm bảo tính cạnh tranh.
Soạn thảo quy chế tiền lương, quy trình tính lương, thưởng. Xem xét ngân sách tiền lương của Công ty; phân tích và xác định cơ cấu thu nhập tương ứng với các hình thức trả lương cho từng nhóm đối tượng lao động và “chạy thử” hệ thống thang, bảng lương mới. 
Triển khai áp dụng, đánh giá hiệu quả và hoàn thiện chính sách đãi ngộ 
Phổ biến, hướng dẫn và đào tạo cán bộ nhân sự và người lao động về cơ chế tiền lương, thưởng, đãi ngộ. Tham mưu, hỗ trợ Ban Lãnh đạo trong việc ban hành và áp dụng chính sách mới. Đánh giá hiệu quả, tác động của chính sách đãi ngộ mới và hoàn thiện chính sách.


Ứng dụng phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản trị nhân sự HrmCloud mang tính chuẩn hóa và tự động hóa cao nhất, cung cấp toàn diện về tiền lương, đãi ngộ phù hợp trong Doanh nghiệp bằng cách:

 
 • Tự động hóa trong việc chấm công, nghỉ phép và cung cấp dữ liệu cho việc tính lương.
 • Quản lý toàn diện, tự động BHXH để tính trích trừ trong tiền lương, đãi ngộ.
 • Tự động hóa trong thuế suất để tính trích trừ trong tiền lương, đãi ngộ.
 • Tùy biến các công thức tính lương, thành phần lương theo đặc thù Doanh nghiệp mà không cần nhân viên lập trình.
 • Tùy biến các khoản thu nhập, phụ cấp và trích, trừ.
 • Xuất báo cáo lương tổng hợp và phiếu lương chi tiết đến từng công việc dưới dạng file excel đồng thời có báo cáo trực quan dưới dạng biểu đồ.