Xây dựng khung năng lực

“Nâng cao năng lực đội ngũ”, “phát triển năng lực”… luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Nhưng “Năng lực là gì”; “Nâng cao năng lực đến đâu?” và “Làm thế nào để nâng cao năng lực?” thì chưa hẳn đã được hiểu và trả lời đầy đủ đối với bản thân người lao động và cả nhà quản lý.

“Năng lực cá nhân được hiểu là kiến thức, kỹ năng, khả năng và hành vi mà người lao động cần phải có, thể hiện ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc và là yếu tố giúp một cá nhân làm việc hiệu quả hơn so với những người khác.”


Mục tiêu: 

  • Xây dựng bộ tiêu chuẩn năng lực đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc và định hướng phát triển của Công ty, làm cơ sở nâng cao năng lực làm việc của nhân viên và năng lực cạnh tranh của Công ty.

  • Nâng cao hiệu quả công tác quản trị nguồn nhân lực: Xác định nhu cầu đào tạo lao động; đánh giá kết quả đào tạo; Xác định tiêu chí tuyển dụng lao động; Xác định tiêu chuẩn và đánh giá kết quả thực hiện công việc; Triển khai cơ chế xếp và nâng lương theo năng lực.
     

Nội dung dịch vụ: 

  • Phân tích định hướng phát triển, xác định các năng lực cốt lõi của Công ty.

Nghiên cứu xây dựng hệ thống từ điển năng lực trong toàn Công ty (mô hình năng lực, danh mục tiêu chuẩn năng lực, định nghĩa, các cấp độ năng lực).

  • Phân tích nội dung, trách nhiệm công việc, xác định tiêu chuẩn năng lực cho từng vị trí chức danh công việc.

Cập nhật, kiện toàn hệ thống mô tả công việc, quy định đánh giá thực hiện công việc, quy chế tiền lương, đưa hệ thống từ điển năng lực vào áp dụng trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực.

  • Hướng dẫn, hỗ trợ bộ phận chuyên môn và cán bộ quản lý triển khai áp dụng từ điển năng lực vào các hoạt động quản trị nguồn nhân lực.

Đánh giá năng lực người lao động so với tiêu chuẩn, xác định thực trạng năng lực của từng người lao động, khoảng cách so với tiêu chuẩn và biện pháp cải thiện.

 
Tổ chức là một tập hợp những cá nhân làm việc với nhau nhằm đạt được mục đích, mục tiêu của tổ chức. Năng lực của tổ chức chính là năng lực của từng cá nhân tạo nên, được bồi dưỡng, phát triển thành năng lực cốt lõi đặc trưng của mỗi tổ chức.

Nhiệm vụ của quản lý nhân sự chính là việc lựa chọn, phát triển, không ngừng tìm cách nâng cao và sử dụng hiệu quả năng lực làm việc của từng cá nhân. Quá trình trên bắt đầu từ việc xác định những năng lực cần thiết, lựa chọn các cá nhân có năng lực phù hợp, sử dụng và khai thác năng lực, thường xuyên đánh giá và đào tạo, bồi dưỡng năng lực đáp ứng với yêu cầu mới.

Việc xác định và xây dựng các cấp độ tiêu chuẩn năng lực cho mỗi vị trí công việc chuyên môn khác nhau là hết sức quan trọng. Hãy liên hệ Macconsult để được Tư vấn và hỗ trợ nếu bạn gặp khó khăn trong quá trình xây dựng và phát triển năng lực của đội ngũ.