Đạo đức nghề nghiệp

Quy tắc Đạo đức

Công ty Cổ phần Tư vấn Macconsult cam kết thực hiện và tuân thủ Quy tắc Đạo đức hành nghề tư vấn quản lý, sau đây:

 • Phát triển các giải pháp thực tế và giải quyết được các vấn đề của khách hàng.
 • Luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của khách hàng.
 • Đưa ra khuyến nghị khách quan, độc lập dựa trên thực tế.
 • Chỉ cam kết với khách hàng khi đủ năng lực, điều kiện để thực hiện.
 • Luôn hành xử với sự chính trực và chuyên nghiệp.
 • Luôn thỏa thuận trước với khách hàng về phí dịch vụ.
 • Bảo mật thông tin bí mật của khách hàng.
Quy tắc trên đặt ra các nguyên tắc thực hành đạo đức đối với các nhà tư vấn quản lý, đảm bảo các chuyên gia, chuyên viên tư vấn của Macconsult luôn duy trì tính chuyên nghiệp và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Nguyên tắc thực hành đạo đức nghề nghiệp

 • Các giải pháp, đề xuất tư vấn phải được đưa ra một cách độc lập và dũng cảm, luôn tập trung vào lợi ích lâu dài tốt nhất của khách hàng.
 • Phục vụ khách hàng một cách chính trực, có năng lực, khách quan, độc lập và chuyên nghiệp, nỗ lực gia tăng giá trị cho khách hàng.
 • Chỉ nhận các nhiệm vụ mà mình nhận thấy có đủ năng lực để thực hiện và sẽ chỉ chỉ định chuyên gia, chuyên viên tư vấn có kiến thức và chuyên môn liên quan đến dự án của khách hàng.
 • Trước khi ký hợp đồng tư vấn, phải làm rõ với khách hàng về mục tiêu, phạm vi, lợi ích mong đợi, kế hoạch làm việc và cơ cấu chi phí tư vấn.
 • Liên tục đầu tư vào phát triển kiến thức chuyên môn nghề nghiệp của mình, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn.
 • Cam kết bảo mật thông tin của khách hàng; thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn chặn việc truy cập vào thông tin bí mật của khách hàng và không để bên thứ ba sử dụng mà không có sự cho phép của khách hàng.
 • Không đồng thời thực hiện các hợp đồng tư vấn có sự xung đột lợi ích rõ ràng giữa các khách hàng với nhau và sẽ thông báo ngay cho khách hàng bất kỳ trường hợp hoặc lợi ích xung đột tiềm năng nào mà tin rằng có thể ảnh hưởng đến giải pháp hoặc tính khách quan của mình.
 • Không nhận tiền hoa hồng, thù lao hoặc các lợi ích khác từ bên thứ ba liên quan đến bất kỳ đề xuất nào cho khách hàng mà không có sự thảo luận và đồng ý trước của khách hàng. Đồng thời phải thông báo trước cho khách hàng về mọi lợi ích tài chính có được từ sự đề xuất, môi giới hàng hóa hoặc dịch vụ từ bên thứ ba cho khách hàng.
 • Không chào mời, tuyển dụng nhân viên của khách hàng cho mình hoặc cho tổ chức khác mà không thảo luận trước với khách hàng.
 • Không quảng cáo dịch vụ theo cách không trung thực cũng như xuyên tạc hoặc bôi nhọ cá nhân người hành nghề tư vấn hoặc công ty tư vấn khác.